บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง กลินท์ สารสิน เป็น ประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ คนใหม่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งคณะกรรมการ ของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง นายกลินท์ สารสิน ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

       นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ นายนินนาท ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย
ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แทน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ต่อไป

       สำหรับ นายกลินท์ สารสิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย รวมถึง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง นายกลินท์ สารสิน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”